Momentan, cursurile de Taiji si Kung Fu se desfasoara exclusiv online.

Seminarii Tai Ji Quan (Tai Chi)